Nyheder

Acontoskat, 2. rate for selskaber

For indkomståret 2022 skal 2. rate af selskabets acontoskat betales senest den 21. november 2022. Hvordan? Betalingen sker ved at pengene indsættes på selskabets skattekonto. Og at man først via TastSelv på skat.dk indtaster hvor meget man ønsker at betale i acontoskat. Her kan nemlig laves tillæg, så der sker en frivillig indbetaling udover den […]

Slutafregning Corona hjælpepakker

Senest 30. september 2022 skal der indsendes slutafregning, hvis du har fået hjælp fra Corona kompensationspakker.GenereltPå Mit Virk kan du få overblik over de ordninger og kompensationsperioder, du skal indberette til slutafregningen for. Log ind på Mit Virk og klik på ’Afventer virksomhed’. Klik herefter på pilen under ’Vis mere’ for den periode, du ønsker […]

Befordringsfradrag og Kørselsgodtgørelse

Befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse er sat op. Som en konsekvens af prisstigninger på brændstof mv., har Skatterådet forhøjet fradraget for befordringsfradrag (kørslen mellem hjem og arbejde) og satsen for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel. Befordringsfradrag Befordringsfradraget er ændret med virkning fra 1. januar 2022. Hvis man allerede har indtastet et forventet befordringsfradrag på forskudsopgørelsen for 2022, […]

Regnskabspligt udskydes én måned

Fremadrettet skal årsrapporter for selskaber mv. først skulle indleveres til Erhvervsstyrelsen 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. For regnskabsåret, der slutter med udgangen af 2021, vil det være den 30. juni 2022. Dette vil ikke bare gælde for regnskabet for kalenderåret 2021, det vil fremadrettet være en permanent ændring. Ikrafttrædelsen Der er ikke fremsat lovforslag endnu. […]

Ny bogføringslov

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til lovforslag til ny bogføringslov og ændringer af årsregnskabsloven. Se udkast her: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/9780942f-f9e1-468e-9762-cd3cc92f90ea/BFL%20Lovforslag%20h%C3%B8ring.pdf  Ændringer, som helt sikkert vil give mere arbejde til revisorerne. De væsentlige ændringer af bogføringsloven: Krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale herunder bilag for alle selskaber. Personlige virksomheder med en nettoomsætning på over 300.000 kr. bliver også omfattet […]

Håndværkerfradrag

Fradragsmuligheden afskaffes – delvist – fra 1. april 2022. Det bliver populært kaldet ”håndværkerfradraget”. Men det hedder ”boligjobordningen”, og består af fradrag for håndværkydelser samt fradrag for serviceydelser Håndværksdelen ophører Det er politisk besluttet at man ikke længere skal kunne opnå skattefradrag for håndværksydelser i eget hjem. Det er i øvrigt kun håndværkerydelsen, ikke materialerne, […]

Bemærk til januar 2022: Fri bil og feriepenge

Der er ændringer til beskatning af fri bil i januar 2022 og info om feriepenge ifm. årsskiftet. Beskatning af fri bil Beskatningsgrundlaget for fri bil, ændres i januar 2022. Tidligere beskattedes fri bil af 25 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20 % af resten. Derudover blev grøn ejerafgift tillagt med 1,5 gange […]

Familieoverdragelse af ejendomme

Et gammelt cirkulære fra 1982 giver som udgangspunkt lov til at overdrage en ejendom til familie til ejendomsvurderingen      +/- 15%, uden at der skal betales gaveafgift selvom der bliver overdraget ”for billigt”. Men gælder det stadig? Princippet Princippet er dødsboers overdragelse af ejendomme til arvinger eller arvingers nære pårørende. Samt ved gaveafgiftspligtige transaktioner til familie […]

Aconto skat selskaber

Skal mit selskab indbetale, og kan jeg indbetale mere eller mindre end krævet? Aconto systemet Ved indbetaling af selskabsskat aconto, kan man slippe for rente, kaldet restskattetillæg ved årsopgørelsen, hvis den endelige skat er større end den skat der betalt aconto. Alle selskaber har 3 muligheder for betaling af aconto selskabsskat. For indkomståret 2021 er […]

800.000 kr. grænsen corona kompensation

Hvis man har fået kompensation for tabt omsætning ifm. corona, skal den betales tilbage i sin helhed, hvis indkomsten kommer over 800.000 kr. Hvilke perioder Modtaget kompensation for perioden 1. september 2020 – 28. februar 2021, er afhængig af, at indkomsten for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr. Idet planlægning for indkomståret 2020, generelt forventes […]