Kompensation for virksomheders faste udgifter

marts 19, 2020 6:54 pm

Med pressemødet den 19. marts 2020 kom der flere oplysninger om indholdet af den foreslåede kompensationsordning for de faste udgifter, som virksomhederne fortsat har, selvom deres omsætning er gået drastisk ned som følge af COVID-19.

På nuværende tidspunkt foreligger der alene et Bilag 2 til den politiske aftale og et ”fakta-ark”.  De præcise detaljer af ordningen er derfor ikke kendt endnu. Følg også med på virksomhedsguiden.dk.

Hvilke udgifter kan kompenseres

  • Det er faste udgifter, der kan kompenseres. Som eksempler herpå nævnes i det offentliggjorte materiale husleje, renteudgifter på gæld til indkøb af driftsmidler m.v. og uopsigelige kontraktbundne udgifter (eksempelvis leasingkontrakter)
  • Lønudgifter er sandsynligvis ikke omfattet, da disse eventuelt kan kompenseres via ordningen om lønkompensation.
  • Afskrivninger på virksomhedens anlægsaktiver mv. er sandsynligvis heller ikke omfattet.
  • Udgifterne skal være dokumenterbare og revisorpåtegnet, jf. nedenfor.
  • Det er sandsynligvis udgifterne i perioden 9. december 2019 til 9. marts 2020, der danner baggrund for kompensationsberegningen, jf. nedenfor.

Betingelser for kompensation

  • Virksomhedens forventede omsætningsnedgang ”hjemme” i perioden 9. marts til 9. juni 2020 skal overstige 40 %. Det er usikkert, om omsætningsnedgangen dermed kun skal måles i forhold til indenlandsk (dansk) omsætning.
  • Der kan ikke modtages kompensation, hvis de faste udgifter er under 25.000 kr. i perioden (som sandsynligvis er perioden 9. december 2019 til 9. marts 2020).
  • Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden. Det er uklart, om dette er et maksimum for størrelsen af de kompensationsberettigede udgifter eller et maksimum for selve kompensationen.
  • Ordningen er ikke forbeholdt specifikke brancher.

Hvor stor en andel af udgifterne kan kompenseres

Virksomheder, der er ramt af regeringens midlertidigt udstedte forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af COVID-19, og som derfor holder fuldt lukket, vil kunne få kompenseret alle deres kompensationsberettigede faste udgifter (dvs. 100 %), så længe forbuddet er gældende.

For andre virksomheder vil størrelsen af kompensationen afhænge af, hvilken omsætningsnedgang virksomheden har været udsat for i perioden 9. marts til 9. juni 2020, jf. nedenfor.

Omsætningsnedgang Procent af kompensationsberettigede udgifter
Er omsætningen gået ned med 80-100 % Kompenseres 80 % af de faste udgifter
Er omsætningen gået ned med 60-80 % Kompenseres 50 % af de faste udgifter
Er omsætningen gået ned med 40-60 % Kompenseres 25 % af de faste udgifter
Er omsætningen gået ned med 40 % eller derunder Ingen kompensation

Ansøgning

Erhvervsstyrelsen udbetaler kompensationen. For at de kan gøre det, skal virksomheden indsende en ansøgning med en revisorpåtegnet opgørelse over virksomhedens (dokumenterbare) faste udgifter for de tre foregående måneder (dvs. sandsynligvis de faktiske faste udgifter i perioden 9. december 2019 til 9. marts 2020). Imødekommes ansøgningen om kompensation, kan der også opnås kompensation for 80 % af udgiften til revisorpåtegningen.

Udover opgørelsen af de faste udgifter skal der med ansøgningen følge en opgørelse af den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19. Opgørelsen skal foretages enten for hele perioden 9. marts til 9. juni 2020 eller for en del af denne periode, og opgørelse af den forventede omsætningsnedgang i procent sker med reference til samme periode i 2019. Virksomheden skal på tro og love bekræfte, at omsætningen er faldet (forventes at falde). Det er usikkert, om opgørelsen af den forventede omsætningsnedgang også skal være revisorpåtegnet.

Herefter udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen.

Den faktiske omsætningsnedgang i procent ved udgangen af perioden vil efterfølgende blive kontrolleret af myndighederne på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab i procent.